Jak podało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w informacji opublikowanej na swojej stronie internetowej, program rozwoju rodzinnych domów pomocy jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia osób wymagających pomocy ze względu na wiek lub niepełnosprawność, a jego najważniejszym celem jest poprawa dostępności usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia. – Forma usług opiekuńczych w postaci rodzinnego domu pomocy jest ogniwem pośrednim w systemie pomocy społecznej pomiędzy usługami opiekuńczymi świadczonymi w miejscu zamieszkania a całodobową placówką specjalistycznego wsparcia, jaką jest dom pomocy społecznej. Biorąc pod uwagę procesy demograficzne związane ze starzeniem się społeczeństwa istnieje potrzeba rozwoju rodzinnych form wsparcia dla osób, które wymagają szerokiego zakresu usług opiekuńczych, ale jednocześnie nie wymagają jeszcze umieszczenia w domu pomocy społecznej – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Czytaj również: Depozyt po zmarłym odbiera spadkobierca>>
 

Rusza program rozwoju rodzinnych domów pomocy

Z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że dzisiaj w 12 województwach funkcjonuje łącznie 47 rodzinnych domów pomocy oferujących miejsca dla około 360 osób. 12 domów prowadzonych jest przez organizacje pożytku publicznego, a 35 – przez osoby fizyczne.

Zależy nam na wsparciu gmin w realizacji zadania, stąd decyzja o uruchomieniu programu rozwoju rodzinnych domów pomocy. Będzie on realizowany od 2022 r. i jest skierowany do samorządów gminnych – podkreśla minister Maląg. Program składa się z dwóch modułów:

Moduł I zakłada dofinansowanie kosztów, jakie gminy ponoszą w związku z kierowaniem osób do rodzinnych domów pomocy (koszty pobytu osób w placówkach):

  • do 30 proc. kosztów ponoszonych przez gminy za pobyt osób kierowanych do rodzinnych domów pomocy przed rokiem 2022;
  • do 50 proc. kosztów ponoszonych przez gminy w przypadku nowo kierowanych osób, czyli osób skierowanych decyzją administracyjną do rodzinnego domu pomocy w roku 2022. 

Moduł II to dofinansowanie kosztów remontu lub zakupu wyposażenia w przypadku tworzenia nowego rodzinnego domu pomocy:

  • dofinansowanie do 80% kosztów realizacji zadania, czyli kosztów remontu lub zakupu wyposażenia celem dostosowania budynku, jaki gmina planuje udostępnić z własnych zasobów, organizacji pożytku publicznego lub osobie fizycznej celem  uruchomienia w nim rodzinnego domu pomocy.

 


Kto może prowadzić rodzinny dom pomocy i dla kogo?

Osoba fizyczna lub organizacja pożytku publicznego na podstawie umowy zawartej z gminą. Taki dom może być prowadzony dla nie mniej niż trzech i nie więcej niż ośmiu zamieszkujących wspólnie osób wymagających z powodu wieku lub niepełnosprawności wsparcia w formie usług opiekuńczych i bytowych.