Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 20 mln euro.

Poziom współfinansowania projektów w ramach działania 2.1 ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

W ramach działania 2.1 wpierane są przede wszystkim zakłady zagospodarowania odpadów, które powinny zapewniać co najmniej następujący zakres usług: instalacje do końcowej utylizacji odpadów np. mechaniczno-biologiczne lub termiczne przekształcanie zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałości z sortowni lub składowanie przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych (jako opcja mniej preferowana), kompostownie odpadów zielonych, sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (opcjonalnie), zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych (opcjonalnie), zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (opcjonalnie). Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu wskazano w Szczegółowym opisie priorytetów POIiŚ.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków, regulamin konkursu i niezbędne wzory dokumentów dostępne są na stronie www.mos.gov.pl