Jak wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich, osoby uprawnione do zaskarżenia uchwały lub zarządzenia podjętego przez organ gminy lub przepisu aktu prawa miejscowego wydanego przez organ samorządu województwa często kierują skargę do sądu administracyjnego po terminie. W ocenie RPO źródłem problemu są niejednoznaczne uregulowania zawarte w ustawie o samorządzie gminnym oraz ustawie o samorządzie województwa.

Przepisy ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o samorządzie województwa w sposób wyczerpujący regulują przesłanki do wniesienia skargi. RPO wskazuje, że ustawy nie przewidują terminu na wniesienie skargi, zainteresowani uważają, że termin taki nie został przewidziany.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich przepisy ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o samorządzie województwa powinny zostać doprecyzowane w taki sposób, aby obywatele mogli zrealizować swoje prawo do sądu i nie ponosili szkody z powodu nieznajomości prawa.

Dowiedz się więcej z książki
Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Rzecznik zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o rozważenie podjęcia działań legislacyjnych w kierunku doprecyzowania treści art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 90 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa poprzez zawarcie w nich odwołania do art. 53 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz wprowadzenia obowiązku informowania przez organ właściwy do udzielenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa - z urzędu - o sposobie i terminie wnoszenia skargi do sądu administracyjnego.
Źródło: Rzecznik Praw Obywatelskich