Rosnąca liczba przepisów zakładających pokaźne administracyjne sankcje pieniężne skutkuje tym, iż w ich sferze wpływu znajduje się coraz liczniejsza grupa podmiotów. Rośnie tym samym ilość osób, dotkniętych wysokim wymiarem kary, które często wnoszą z tego powodu skargi do sądów administracyjnych oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. W ich opinii przy nakładaniu sankcji finansowych organy administracji publicznej często nie uwzględniają takich czynników jak między innymi szkodliwości naruszenia prawa, stopnień zawinienia sprawcy czynu czy też jego sytuacja finansowa.

W skierowanych do Rzecznika skargach podkreślano również, że osoby często ponosiły zarówno odpowiedzialność karną jak i administracyjną za ten sam czyn. Stosowanie ich równolegle budzi jednak niemałe wątpliwości w świetle zasady demokratycznego państwa prawa. Biorąc pod uwagę powyższe nieprawidłowości apeluje się więc podjęcie odpowiednich działań pozwalających na przygotowanie nowej regulacji gwarantującej w toku postępowania administracyjnego poszanowanie praw i interesu jednostki. Szczególnie pożądane jest podjęcie inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do ustalenia reguł nakładania różnego rodzaju sankcji administracyjnych (w tym administracyjnych kar pieniężnych).

Dobrym pomysłem jest wprowadzenie zmian w Kodeksie postępowania administracyjnego. Uzupełniony zostałby on o takie instytucje jak odstąpienie od wymierzenia kar pieniężnych, przedawnienie nałożenia i ściągalności kary czy też przepisy odnoszące się do zamkniętego katalogu dyrektyw wymiaru kar. Wspomniany katalog składałby się między innymi z okoliczności naruszenia normy administracyjnego prawa materialnego, czasu trwania naruszenia oraz stopnia je naruszenia i przyczynienia się ukaranego do zaistnienia naruszenia. Konieczne wydaje się ponadto utworzenie rozwiązań odnoszących się do zbiegu odpowiedzialności administracyjnej i karnej w sytuacji, kiedy jeden czyn wyczerpuje znamiona dwóch bądź więcej przepisów (jednego powodującego odpowiedzialność karną za przestępstwo albo wykroczenie oraz drugiego rodzącego odpowiedzialność administracyjną).

(wartowiedziec.org)
 

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami