RPO zaapelował do minister rodziny, pracy i polityki społecznej o uwzględnienie powyższego rozwiązania w projekcie ustawy o pomocy społecznej.

Przygotowywany obecnie przez resort projekt rozszerza katalog okoliczności, w których można zwolnić z obowiązku wnoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, a także krąg osób obligatoryjnie zwalnianych od uiszczania opłat. Poza regulacją projektu wciąż znajdują się jednak sytuacje, w których ponoszenie przez bliskich członków rodziny opłaty za pobyt krewnego w DPS pozostaje w kolizji z zasadami współżycia społecznego. Zdarzenia te mają związek z m.in. z sytuacją, gdy rodzic nie realizuje obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, bądź popełnia przestępstwo na jego szkodę.Jak podkreśla RPO, nakładanie zobowiązań na podmioty, które w przeszłości doświadczały wielu krzywd ze strony osoby, na utrzymanie której w domu pomocy społecznej są zmuszane łożyć, jest niezgodne z zasadami współżycia społecznego. W opinii RPO, nie mogą zasługiwać na aprobatę sytuacje, gdy poza jakąkolwiek ochroną są ludzie, którzy decyzją administracyjną są obciążani kosztami pobytu wstępnego w DPS, a ten nie wywiązywał się wobec nich z obowiązków rodzicielskich.

W związku z powyższym rzecznik poprosił minister rodziny, pracy i polityki społecznej o przeanalizowanie powyższych uwag oraz uwzględnienie ich w ramach prac legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej.
www.rpo.gov.pl