Czy można rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem będącym radnym gminy w trybie art. 53 k.p.?

Odpowiedź

Tak, ale po uzyskaniu zgody rady gminy której pracownik jest członkiem.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady gminy, której jest członkiem. Rada gminy odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu.

Oznacza to, że rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 53 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) jest dopuszczalne, ale po uzyskaniu zgody właściwej rady gminy, której pracownik jest członkiem.