Pisaliśmy o tym również:
Błędy w regulaminie wynagradzania nauczycieli

 
Rozstrzygnięcie nadzorcze
 
z dnia 25 stycznia 2010 r.
 
Wojewoda Podlaski
 
NK.II.AŁ.0911-18/10
 
Skoro uchwała rady gminy wydawana na podstawie art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela stanowi konstytucyjnie określone źródło obowiązującego prawa, jako akt prawa miejscowego, to zakres normatywnej treści tego aktu nie może w jakikolwiek sposób wykraczać poza ustawowo określony zakres treści przekazanych przez ustawodawcę do unormowania przez radę gminy nawet w przypadku, gdy jakiekolwiek treści uchwały rady gminy nie pozostają w sprzeczności z normami ustawowymi.
 
 
Sentencja
 
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241)
stwierdzam nieważność
§ 9 ust. 2 załącznika do uchwały Nr XXI/191/09 Rady Gminy Augustów z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagradzania, a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Augustów.
 
Uzasadnienie faktyczne
 
W dniu 29 grudnia 2009 r. Rada Gminy Augustów podjęła uchwałę Nr XXI/191/09 w sprawie uchwalenia regulaminu, a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Augustów. Przedmiotowa uchwała wpłynęła do organu nadzoru w dniu 5 stycznia 2010 r.

Przeprowadzona analiza wykazała, iż § 9 ust. 2 regulaminu stanowiącego załącznik do wskazanej wyżej uchwały został podjęty z naruszeniem prawa, w związku z czym w dniu 21 stycznia 2010 r. wszczęte zostało postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia jego nieważności.

Rada Gminy Augustów w § 9 ust. 2 Regulaminu określiła sytuacje w których dodatek funkcyjny nauczycielom nie przysługuje, wprowadzając następujące regulacje:
"2. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie;
- nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
- urlopu dla poratowania zdrowia,
- za który nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze
oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia."
W ocenie organu nadzoru, taka regulacja jest niezgodna z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.). Zgodnie z wyżej wymienionym przepisem, organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu:
1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 34,
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3,
3) wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54, o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach
- w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli, składające się ze składników, o których mowa w ust. 1, odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa w ust. 3.

W świetle przytoczonych uregulowań należy stwierdzić, iż rada gminy posiada kompetencje do ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, w tym do określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, nie posiada natomiast kompetencji do określania warunków, których spełnienie skutkować będzie pozbawienie nauczyciela dodatku motywacyjnego lub funkcyjnego.

Powyższe stanowisko znajduje swoje odzwierciedlenie w orzecznictwie sądowo administarcyjnym, jak zauważył Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu do wyroku z dnia 20 maja 2009 r., sygn. akt. I OSK 180/09 w normatywnym pojęciu "warunków przyznawania dodatków" w żaden sposób nie mieści się uprawnienie do określania przez radę gminy także jakichkolwiek warunków utraty dodatków, bądź też nie przyznawania tych dodatków. Należy bowiem pamiętać, iż skoro uchwała rady gminy wydawana na podstawie art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela stanowi konstytucyjnie określone źródło obowiązującego prawa, jako akt prawa miejscowego, to zakres normatywnej treści tego aktu nie może w jakikolwiek sposób wykraczać poza ustawowo określony zakres treści przekazanych przez ustawodawcę do unormowania przez radę gminy nawet w przypadku, gdy jakiekolwiek treści uchwały rady gminy nie pozostają w sprzeczności z normami ustawowymi.

Zdaniem organu nadzoru organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, realizując przysługującą mu kompetencję powinien ściśle uwzględniać wytyczne zawarte w upoważnieniu kompetencyjnym. Odstąpienie od tej zasady narusza związek formalny i materialny pomiędzy aktem wykonawczym a ustawą, co stanowi istotne naruszenie prawa. W doktrynie jak i w orzecznictwie ugruntował się pogląd, iż wykładnia norm o charakterze kompetencyjnym powinna być interpretowana w sposób ścisły i literalny. Jednocześnie zakazuje się dokonywania wykładni rozszerzającej przepisów kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii (vide: wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 czerwca 2000 r., K 25/99, OTK 2000/5/141).

Mając powyższe na uwadze stwierdzenie nieważności § 9 ust. 2 załącznika do uchwały Nr XXI/191/09 Rady Gminy Augustów z dnia 29 czerwca 2009 r., jest zasadne.

Ponadto, organ nadzoru wskazuje, iż zgodnie z art. 54 ust. 7 Karty Nauczyciela organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego określa w trybie, o którym mowa w art. 30 ust. 6 ustawy, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 3 art. 54 Karty Nauczyciela. Zatem Rada Gminy Augustów nadając brzmienie § 1 ust. 1 pkt 3 Regulaminu, określając, iż Regulamin określa wysokość i szczegółowe zasady przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Augustów, zawęziła zakres przedmiotowy Regulaminu. Rada Gminy mocą powyższego Regulaminu powinna określić zarówno zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego, jak i zasady jego wypłacania.

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy Gminie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.