Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją art. 61 ust. 6 i 7 ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   złożyła Gmina Miasta Gdańska (zobacz: Ustawa planistyczna w Trybunale Konstytucyjnym ).

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał ten wniosek 20 lipca 2010 r. i orzekł, że powołany wyżej przepis jest zgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji (wyrok sygn. K 17/08). Konsekwencją takiego orzeczenia jest również to, że rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588) pozostaje obowiązujące.

Zdaniem TK zarzut niezgodności treści upoważnienia z przepisem Konstytucji jest nieuzasadniony. Wytyczne co do treści aktu wykonawczego zawarte są w przepisach całej ustawy planistycznej i zrekonstruować je można z treści art. 61 ust. 7 tej ustawy oraz z brzmienia art. 1 ust. 2, art. 2 i art. 61 ust. 1-5 ustawy. Są one wystarczająco określone i pozwalają wskazać materialny kształt regulacji, która ma być doprecyzowana w rozporządzeniu wykonawczym.

Jednocześnie wytyczne te są na tyle kompletne, że nie można uznać, iż ustawodawca dopuścił do przekazania treści z materii ustawowej do uregulowania w akcie wykonawczym.

Trybunał uzasadnił swój pogląd również tym, że kwestionowane przepisy nie dopuszczają do nadmiernego ograniczenia uprawnień inwestora do zagospodarowania terenu inwestycyjnego na skutek dowolnej interpretacji przez organ administracji w szczególności pojęć "działki sąsiedniej", "obszaru analizowanego" i "dostępu z tej samej drogi publicznej". Pojęcia te zostały dookreślone w orzecznictwie sądów administracyjnych dotyczącym wykładni art. 61 ust. 1-5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sposób wyznaczania kontynuacji nowej zabudowy na podstawie istniejącej delegacji ustawowej (a pomocniczo także na podstawie wydanego rozporządzenia wykonawczego) pozwala stwierdzić, że brzmienie delegacji ustawowej z art. 61 ust. 6 i 7 ustawy nie narusza minimalnego standardu art. 92 ust. 1 Konstytucji.


Na podstawie: www.trybunal.gov.pl, stan z dnia 20 lipca 2010 r.

Przydatne materiały:
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z. Nr 78, poz. 483 ze zm.)
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.)
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2010 r., sygn. K 17/08


Pisaliśmy o tym również:
Ustawa planistyczna w Trybunale Konstytucyjnym