Zgodnie z treścią rozporządzenia obsługa biblioteczna w domach pomocy społecznej może być organizowana w formie biblioteki, filii lub punktu bibliotecznego. Placówkę biblioteczną tworzy dyrektor domu pomocy społecznej (określany jako „organizator”), który nadaje jej jednocześnie regulamin.


Rozporządzenie nakłada na organizatora obowiązek zapewnienia takiej obsługi bibliotecznej, która dostosowana będzie do stopnia sprawności mieszkańców danego domu pomocy społecznej. Sprawność ta może być różna w zależności od typu domu pomocy społecznej, np. w domu dla osób w podeszłym wieku będzie ona inna niż w domu dla osób przewlekle psychicznie chorych lub domu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.

W placówkach bibliotecznych, zgodnie z nowymi przepisami, powinna być prowadzona ewidencja materiałów bibliotecznych (może być ona prowadzona w formie elektronicznej). Ponadto placówka biblioteczna może współdziałać w wykonywaniu obsługi bibliotecznej z biblioteką publiczną.

Zgodnie z treścią uzasadnienia do rozporządzenia , jego wejście w życie nie wiąże się z dodatkowymi skutkami dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Wynika to z faktu, iż organizowanie obsługi bibliotecznej jest zadaniem, które gminy i powiaty już realizują.

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w domach pomocy społecznej oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi (Dz. U. poz. 1291)