Szkoła otrzymuje subwencję na to dziecko oraz dodatek na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Odpowiedź

Jeżeli dobrze rozumiem pytanie, to chodzi w nim o wyjaśnienie sposobu finansowania dziecka sześcioletniego, realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Jednocześnie dziecko to posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu upośledzenie umysłowego w stopniu umiarkowanym oraz opinię o potrzebie wczesnego rozwoju. Dziecko to realizuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne na terenie szkoły.

Otóż jeżeli szkoła, jak podano w pytaniu, otrzymuje subwencję na to dziecko oraz dodatek na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, oznacza to, iż organ prowadzący wywiązuje się z obowiązku nałożonego na niego ustawy o systemie oświaty .

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami art. 14 ust. 3 ustawy o systemie oświaty dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.

Zapewnienie warunków do spełniania tego obowiązku jest zadaniem własnym gminy. Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2010 (Dz. U. Nr 222, poz. 1756) dla dzieci niepełnosprawnych, w tym z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, realizujących wychowanie przedszkolne, w tym roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, z budżetu państwa są przekazywane środki finansowe, naliczane na podstawie algorytmu podziału wg wagi
P28 = 4.000, na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.

Jeżeli więc gmina przekazuje odpowiednie środki subwencji oświatowej na prowadzenie wychowania przedszkolnego wg wymienionych zasad oraz środki na organizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, to z punktu widzenia przepisów prawa oświatowego zadania te realizuje.


Przydatne materiały:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)