Rada Gminy Trzebieszów podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie gminy. Postanowiła, że przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany do dołączenia oświadczenia o stanie zatrudnienia w przedsiębiorstwie dokumenty o stanie zatrudnienia, „tj. druk DRA lub sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy Z-06, a w razie braku powyższych dokumentów listę płac”.

W ocenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie wymóg przedłożenia dokumentu, jakim jest lista płac nie znajduje oparcia w treści przepisu delegacyjnego z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Przepis ten upoważnia radę gminy do wprowadzenia w podatku od nieruchomości innych zwolnień przedmiotowych niż określone w ustawie. Nie daje on jednak podstaw do nakładania na podatników korzystających ze zwolnienia dodatkowych obowiązków, w postaci składania określonych dokumentów, które mają służyć potwierdzeniu prawa do zachowania zwolnienia w sytuacji, gdy to prawo wynika z innych, wymaganych przepisami tej samej uchwały dokumentów. 

W tej sprawie, te inne wymagane dokumenty, to druk DRA (zbiorcze zestawienie informacji dotyczących składek ze wszystkich tytułów ubezpieczeń) oraz sprawozdanie o symbolu Z-06. Zdaniem RIO są one wystarczające do wykazania prawdziwości oświadczenia o stanie zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Tym samym brak jest podstaw do żądania dodatkowo jeszcze i listy płac. I w tym zakresie RIO stwierdziło nieważność uchwały.

Uchwała RIO w Lublinie z dnia 26 czerwiec 2018 nr 87/2018