Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z późn. zm.) właściciel nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (a w przypadku podjęcia przez radę gminy uchwały, o której mowa w art. 6c ust. 2 również właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne) są zobowiązani do złożenia do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, przy czym każda zmiana informacji będących podstawą ustalania wysokości należnej opłaty rodzi konieczność ponownego złożenia tejże deklaracji, w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.


Rada gminy uwzględniając konieczność prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określa w drodze uchwały wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obejmujący również objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia, informację o terminach i miejscach składania deklaracji, a także pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Rada gminy może również określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji.

Pełna treść artykułu pt. Jakich danych może wymagać gmina w deklaracji śmieciowej?dostępna jest w serwisie ABC Środowisko>>>