Organ nadzoru budowlanego wszczął postępowanie w sprawie samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektu. Strona ustanowiła pełnomocnika w sprawie udzielając pełnomocnictwa ogólnego w sprawach budowlanych. W trakcie postępowania zaszła konieczność wszczęcia jeszcze jednego postępowania w sprawie samowolnej nadbudowy (w stosunku tego samego obiektu i tej samej strony).

Czy poprzednie pełnomocnictwo rozciąga się na nowe postępowanie w sprawie nadbudowy?

Czy strona chcąc działać przez pełnomocnika powinna złożyć jeszcze raz pełnomocnictwo i jeszcze raz opłacić opłatę skarbową?

Odpowiedź

Nie ma potrzeby udzielania odrębnego pełnomocnictwa w sprawie samowolnej nadbudowy obiektu budowlanego, jeżeli strona ustanowiła już pełnomocnika w sprawie samowolnej zmiany sposobu użytkowania tego obiektu budowlanego, a pełnomocnictwo to ma charakter ogólny i dotyczy spraw budowlanych.

Uzasadnienie

Jeżeli uzna się, że udzielone pełnomocnictwo w sprawach budowlanych dotyczy reprezentowania strony w postępowaniu dotyczącym samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, należy stwierdzić, że dotyczy ono również postępowania w sprawie samowolnej nadbudowy tego obiektu. Udzielone bowiem umocowanie nosi bowiem znamiona pełnomocnictwa ogólnego i nie ma przeszkód do wyprowadzenia konkluzji, że dotyczy ono także innych postępowań administracyjnych w sprawach budowlanych, w tym także z zakresu kompetencji organów nadzoru budowlanego, szczególnie wówczas, gdy przedmiotem jest ten sam obiekt budowlany. Pełnomocnik może zatem działać w oparciu o dokument już funkcjonujący w obrocie prawnym. Jego działania nie będą traktowane jako nie mające formalnoprawnego umocowania, a czynności procesowe przez niego podjęte będą skuteczne względem strony postępowania.