Czy zakład budżetowy posiadający zakładowy układ zbiorowy pracy powinien w myśl nowej ustawy o pracownikach samorządowych ustalić nowy regulamin wynagradzania, czy też może stosować dotychczasowy układ zbiorowy?

Odpowiedź


Układ zbiorowy jest dokumentem nadrzędnym nad regulaminem wynagradzania. Jeżeli, wszystkie wymagane kwestie uregulowane są w układzie zbiorowym i wszyscy pracownicy zakładu są objęci tym układem, tworzenie regulaminu wynagradzania jest niepotrzebne. W przypadku natomiast, gdy warunki te nie są spełnione - regulamin powinien być utworzony. Analogicznie jest w przypadku regulaminu pracy.

Zgodnie z art. 39 ustawy o pracownikach samorządowych - pracodawca w regulaminie wynagradzania określi, dla pracowników samorządowych:
- wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych;
- szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego.

Pracodawca w regulaminie wynagradzania może określić:
- warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród innych niż nagroda jubileuszowa;
- warunki i sposób przyznawania dodatków.

Z kolei w treści art. 42 u.p.s. zawarto regulację, zgodnie, z którą regulamin pracy jednostki samorządowej określa porządek wewnętrzny i rozkład czasu pracy w sposób zapewniający obywatelom załatwianie spraw w dogodnym dla nich czasie.

Dodatkowo należy mieć na uwadze, iż przepis art. 43 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) - dalej k.p., w tym także w zakresie dotyczącym układów zbiorowych.

Tymczasem zgodnie z art. 239 k.p. układu zbiorowego nie zawiera się dla:
- członków korpusu służby cywilnej,
- pracowników urzędów państwowych zatrudnionych na podstawie mianowania i powołania,
- pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru, mianowania i powołania w:
-  urzędach marszałkowskich,
- starostwach powiatowych,
- urzędach gminy,
- biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego,
- biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego,
- sędziów i prokuratorów.

Powyższe powoduje, iż co do zasady tam, gdzie obowiązuje układ zbiorowy, regulaminów się nie tworzy chyba, że będziemy mieli do czynienia z pracownikami nieobjętymi układem lub układ nie reguluje wszystkich zagadnień.


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)