Pytanie:
Czy wydanie regulaminu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w placówkach oświatowych należy do kompetencji burmistrza?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – dalej KN, niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczą corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określą rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania. Kompetencje organu prowadzącego określone w ww. przepisie wykonuje odpowiednio: rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa. Stanowi o tym art. 91d pkt 1 KN.
Wobec powyższego należy stwierdzić, że regulamin udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w placówkach oświatowych (rodzaje świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania) ustala w gminie rada gminy. 

LEX Prawo Oświatowe
Artykuł pochodzi z programu LEX Prawo Oświatowe
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami