Partner prywatny powinien przede wszystkim ustalić czy postępowanie w ramach PPP będzie realizowane na podstawie prawidłowego modelu, ponieważ to w niego uderzą potencjalne konsekwencje nieprawidłowości, np. unieważnienie umowy. W czasie dyskusji nad planowanym projektem partner prywatny powinien zgłaszać uwagi dotyczące prawidłowości wybranego przez podmiot publiczny modelu realizacji projektu. Jeśli przetarg zostanie już ogłoszony, partnerowi prywatnemu pozostaje poruszenie tej kwestii podczas dialogu lub negocjacji, co może doprowadzić do unieważnienia postępowania i ponownego ogłoszenia we właściwym trybie.

Zgodnie z regulacjami prawa zamówień publicznych, które znajdują zastosowanie do większości projektów PPP, niezbędna jest tożsamość podmiotu, który wygrał przetarg i podmiotu, który podpisał umowę z zamawiającym. Wykluczone są zatem późniejsze zmiany podmiotowe po stronie wykonawcy, np. cesja praw i obowiązków z umowy o PPP. W przypadku konsorcjum, sytuacja wygląda analogicznie. Dominuje pogląd, że jeżeli na wstępnym etapie postępowania wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożyło konsorcjum partnerów prywatnych w określonym składzie, skład taki nie może ulec zmianie do końca realizacji przedsięwzięcia, czyli nawet przez 30 lat. Co ważne, UZP przychylnym okiem patrzy na przekształcenie konsorcjum w spółkę cywilną już po wyborze oferty. Zmiana ta nie jest uznawana za zmianę podmiotową, a zatem nie powoduje zmiany umowy o PPP. Ciekawą i jednocześnie istotną kwestią dla partnera prywatnego jest ustalenie zasad doboru podwykonawców i podmiotów, na których potencjał i doświadczenie będzie się powoływał.

Partner prywatny powinien zadbać już na etapie negocjowania umowy o PPP o to, by wszystkie istotne dla niego aspekty przyszłej współpracy zostały określone podczas konstruowania umowy i zostały włączone do jej treści. Jeśli się tak nie stanie, w wyniku nieprawidłowo ułożonych relacji kontraktowych, konieczna może okazać się zmiana umowy, a jak wiadomo, w tym zakresie obowiązują pewne istotne ograniczenia. Partner prywatny powinien także dopilnować, by wszystkie istotne dla niego sytuacje zostały wymienione w dokumentacji projektowej, jako okoliczności uprawniające do zmiany umowy (np. zmiana terminów realizacji przedsięwzięcia w nadzwyczajnych sytuacjach). To samo dotyczy uwzględnienia w umowie sytuacji, w których jedna ze stron będzie miała prawo rozwiązać umowę. Zazwyczaj znacznie szerszy będzie katalog sytuacji przewidujących możliwość rozwiązania umowy przez podmiot publiczny. Warto też pomyśleć o wprowadzeniu do umowy postanowień, przewidujących jej rozwiązanie za obopólną zgodą, np. w przypadku, gdy realizacja przedsięwzięcia może okazać się bezcelowa z przyczyn obiektywnych. 


Na podstawie : Gazeta Prawna z dnia 5 października 2010 r.