W jaki sposób powinna nastąpić przez organ stanowiący jst realizacja zapisu art. 5a ust. 4 ustawy o systemie oświaty ?

Odpowiedź

Zgodnie z art. 5a ust. 4 ustawy o systemie oświaty organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 lit. b-f w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.

Przepis ten wprowadza obowiązek po stronie organu wykonawczego (w gminie - wójt, burmistrz, prezydent miasta) przedstawienia organowi stanowiącemu - w gminie - radzie gminy - informacji o stanie realizacji zadań oświatowych jednostki samorządu terytorialnego.

Natomiast organ stanowiący ma prawo żądać takiej informacji poprzez przedstawienie jej na sesji rady przez organ wykonawczy. Radni mają prawo żądania informacji objętych regulacją art. 5a ust. 4, mają prawo zadawać pytania w tym zakresie. Ustawa nie przewiduje natomiast obowiązku, czy prawa podejmowania w kwestii przyjęcia takiej informacji stosownej uchwały. Z przedstawianiem takiej informacji wiąże się raczej dyskusja, zadawanie pytanie przez radnych i udzielanie odpowiedzi przez przedstawicieli organu wykonawczego.

Szczegółowe kwestie proceduralne związane z przedstawianiem informacji na sesji przez organ wykonawczy są regulowane statutem miasta, gminy itp.


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)