Rada dzielnicy m. st. Warszawy, stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego z powodu wybrania go na funkcję zastępcy burmistrza.

Radny wniósł skargę na uchwałę rady do sądu administracyjnego. W uzasadnieniu powołał się na wątpliwości interpretacyjne, co do daty wygaśnięcia mandatu radnego.

NSA wyjaśnił, iż wygaśnięcie mandatu radnego następuje z mocy samego prawa, bezwarunkowo z dniem wystąpienia przesłanek wygaśnięcia mandatu.

Konieczne jest jednak urzędowe potwierdzenie skutku prawnego, który nastąpił z mocy prawa, przez właściwy organ i w określonej prawnie formie. Takim aktem urzędowym jest uchwała tego organu. Dopóki nie zostanie wydany taki akt, nie można powoływać się na to, że mandat wygasł.
Zatem jeżeli radny rady dzielnicy został wybrany na stanowisko zastępcy burmistrza dzielnicy, to tym samym jego zatrudnienie z mocy prawa w urzędzie m. st. Warszawy powoduje, że doszło do "naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności" i rada dzielnicy powinna wygasić mandat radnego.

Na podstawie:
Wyrok NSA z 14 lipca 2015 r., sygn. akt II OSK 1548/15, prawomocny