Czy istnieje możliwość łączenia w okresie wypowiedzenia zatrudnienia na stanowisku zastępcy burmistrza (z jednoczesnym zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy) z funkcją radnego rady miasta?

 

Możliwość łączenia zatrudnienia na stanowisku zastępcy burmistrza z mandatem radnego istnieje w okresie trzech miesięcy, liczonym od dnia złożenia ślubowania przez radnego.

 

Zgodnie z art. 27 pkt 2 ustawy z 8.03.1990 r. - o samorządzie gminnym - dalej u.s.g., funkcji wójta oraz jego zastępcy nie można łączyć z członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym w gminie, w której jest wójtem lub zastępcą wójta. Innymi słowy, wójt i jego zastępca nie mogą być radnymi.

Czytaj też: Przepisy nie zabraniają łączenia funkcji zastępcy wójta i kierownika ośrodka pomocy społecznej

 

Zakaz niepołączalności bez względu na powód ustania stosunku pracy

Dla oceny naruszenia zakazu niepołączalności funkcji zastępcy wójta i radnego bez znaczenia jest zarówno to, czy stosunek pracy zastępcy wójta został wypowiedziany, jak i to, czy nastąpiło zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.

Należy jednak zauważyć, że ustawa z 5.01.2011 r. - Kodeks wyborczy - dalej Kodeks wyborczy. uwzględnia okoliczności prawne wiążące się z objęciem mandatu przez osobę sprawująca funkcję, której nie można z nim łączyć. W art. 383 § 5 Kodeksu wyborczego wskazano, że wtedy gdy radny przed dniem wyboru wykonuje funkcję lub prowadzi działalność, której dotyczy zakaz łączenia z mandatem radnego, obowiązany jest do zrzeczenia się funkcji lub zaprzestania prowadzenia działalności w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania.

Tym samym łączenie mandatu z funkcją zastępcy burmistrza nie stanowi naruszenia prawa przez trzy miesiące od dnia złożenia ślubowania.

Zobacz też komentarz praktyczny: Zastępca wójta