Pytanie:
Rada powiatu wyraziła zgodę na utworzenie społecznej straży rybackiej przez uprawnionego do rybactwa (Polski Związek Wędkarski). Jakim dokumentem PZW powinien powołać społeczną straż rybacką? Od kogo komendant Państwowej Straży Rybackiej może żądać dokumentu potwierdzającego utworzenie społecznej straży rybackiej przy PZW? Od starosty czy od uprawnionego do rybactwa? Czy PZW po powołaniu społecznej straży rybackiej było obowiązane przekazać radzie powiatu dokument powołujący społeczną straż rybacką?

Odpowiedź:
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym – dalej u.r.ś. - nie ustala ani zasad, ani trybu działań podejmowanych w związku wyrażeniem zgody przez radę powiatu na utworzenie społecznej straży rybackiej (SSR).

W mojej ocenie, komendant Państwowej Straży Rybackiej może żądać dokumentu potwierdzającego utworzenie społecznej straży rybackiej przy PZW od starosty, zważywszy, że uchwałę rady powiatu wykonuje zarząd powiatu.

Uzasadnienie:
Dokumentem upoważniającym PZW do utworzenia SSR jest uchwała rady powiatu podjęta na podstawie art. 24 ust. 1 u.r.ś. oraz regulamin uchwalony przez radę powiatu. Uchwałę rady powiatu wykonuje zarząd powiatu. PZW nie podejmuje żadnych dodatkowych uchwał w sprawie utworzenia SSR. Natomiast prezydium zarządu okręgu podejmuje uchwałę w sprawie wskazania komendanta SSR na podstawie § 46 pkt 10 statutu PZW oraz regulaminu SSR i taką uchwałę przekazuje staroście.

Następnie rada powiatu, na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, uwzględniając zapisy regulaminu uchwalonego uchwałą podjętą na podstawie art. 24 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 1a u.r.ś., powołuje na wniosek PZW Okręg X, komendanta SSR. Starosta zaś wydaje w tej sprawie zarządzenie.

Kolejnym etapem jest powołanie strażników SSR. Zasady powoływania i odwoływania strażników społecznej straży rybackiej określa regulamin, o którym mowa w art. 24 ust. 1a u.r.ś., przy czym regulamin ten musi zawierać elementy ustalone w ramowym regulaminie SSR, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie zasad sprawowania nadzoru specjalistycznego nad Społeczną Strażą Rybacką oraz ramowego regulaminu tej straży - dalej r.z.s.n. W § 9 ust. 2 r.z.s.n. zapisano, że społeczną strażą rybacką kieruje komendant społecznej straży rybackiej. A skoro tak, to w ramach jego kompetencji mieści się powoływanie (i odwoływanie) strażników SSR. Zatem to nie starosta, a komendant SSR powołuje strażników. Starosta nie wydaje żadnych decyzji w tej sprawie.

Natomiast wydaje on legitymacje oraz oznaki strażnikom SSR. W celu wydania legitymacji i oznak strażnikom SSR Komendant SSR przesyła staroście listę osób spełniających warunki określone w regulaminie, którym mogą być wydane legitymacje. Jednakże po odwołaniu strażnika to komendant odbiera strażnikowi wydaną legitymacje i oznakę, a nie starosta. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami