Rada gminy postanowiła przyznać wójtowi gminy nagrodę i w tym celu podjęła stosowną uchwałę. Przywołała przy tym w podstawie prawnej art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym , który stanowi że do wyłącznej właściwości rady gminy należy m. in. ustalanie wynagrodzenia wójta, oraz art. 8 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych , który określa podmioty właściwe do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta i nakazuje radzie gminy ustalenie, w drodze uchwały, wynagrodzenia wójta.

Wojewoda jako organ nadzoru uznał, że rada gminy przekroczyła swoje kompetencje, gdyż przywołane przepisy określają kompetencje rady do określenia wynagrodzenia wójta, ale nie stanowią już podstawy do przyznania nagrody wójtowi przez radę.

Uzasadniając swoje stanowisko wojewoda wskazał na przepis art. 36 ust. 6 ustawy o pracownikach samorządowych , który co prawda daje możliwość przyznania nagrody pracownikowi samorządowemu za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, ale jedynie tym pracownikom, którzy są zatrudnieni na podstawie powołania lub umowy o pracę. Wójt natomiast jest pracownikiem zatrudnionym na podstawie wyboru i nie można przyznać mu nagrody.

W konsekwencji wojewoda uznał, że rada gminy działała bez upoważnienia ustawowego podejmując przedmiotową uchwałę, co stanowi istotne naruszenie prawa uzasadniające stwierdzenie nieważności tej uchwały.Przydatne materiały:
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z dnia 6 sierpnia 2010 r. nr PNK.I-0911/327/2010, LEX Nr 590860.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)