Rząd skierował do Sejmu projekt ustawy o dopłatach do czynszu przez 9 pierwszych lat najmu. Wsparcie w formie dopłat będzie obsługiwane przez samorządy gminne i Bank Gospodarstwa Krajowego, który zarządza Funduszem Dopłat.

Rada gminy określi warunki

Zgodnie z uzasadnieniem projektu możliwość stosowania dopłat uzależniona jest od dodatkowych warunków dla najemców, a określa je rada gminy w drodze uchwały jako kryteria pierwszeństwa, na podstawie których odbywa się nabór wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkań. 

Rada gminy nie ma jednak pełnej swobody w wyborze ww. kryteriów - musi skorzystać z katalogu ustawowego, wybierając kryteria szczególnie istotne w kontekście lokalnej sytuacji mieszkaniowej i społecznej na danym terenie. 

Katalog ustawowy obejmuje m. in.  kryteria dochodowe, wiekowe, niepełnosprawność, tytuł prawny do innej nieruchomości, migracje w celu podjęcia pracy lub nauki czy status ofiary katastrof naturalnych.

Kto otrzyma dopłaty

Dopłaty do czynszów otrzymają rodziny, które nie mają mieszkania, jeśli ich dochód nie będzie przekraczał określonego przez ustawę poziomu uzależnionego od liczby osób w gospodarstwie domowym

Każdego roku dochód otrzymujących dopłaty będzie weryfikowany, po przekroczeniu przez nich kryteriów dochodowych prawo do dopłat będzie wygaszone. Wznowienie otrzymywania dopłat będzie możliwe jeśli w sumie okres ich pobierania nie przekroczy 9 lat.

Wysokość dopłat będzie zależeć od kosztów budownictwa mieszkaniowego na danym terenie, wyższe dopłaty otrzymają większe gospodarstwa domowe.

Większy zasób mieszkaniowy

Korzyścią dla samorządów gminnych będzie wzrost zakresu dostępnych instrumentów lokalnej polityki mieszkaniowej. Samorządy będą miały możliwość zwiększenia zasobu mieszkaniowego na swoim terenie oraz zaspokajania potrzeb mieszkaniowych lokalnej społeczności bez bezpośredniego angażowania środków publicznych w realizację inwestycji mieszkaniowych.

Rozwiązanie zwiększy możliwości finansowe najemców i umożliwi im płacenie czynszu rynkowego za mieszkanie. Dopłaty do czynszów mogą przyczynić się do stworzenia możliwości wynajęcia samodzielnego mieszkania lub do zwiększenia standardu mieszkania i lepszego przystosowania go do potrzeb rodziny.

Inwestorzy będą mogli rozszerzyć dotychczasową skalę działalności o nowy rynek z dużym potencjałem na stabilne i długoletnie źródło przychodów czynszowych. Dzięki zastosowaniu dopłat do czynszów oraz włączeniu gmin w proces naboru najemców zmniejsza się ryzyko braku odpowiedniego popytu na mieszkania na wynajem budowane w oparciu o zasady rynkowe.

Przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem przepisów umożliwiających wcześniejsze zawarcie umów między inwestorem a gminą, umowy w sprawie stosowania dopłat gmina-BGK oraz uchwały w sprawie kryteriów oceny wniosków o zawarcie umowy najmu. Zaczną one obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy. Pozwoli to na sprawniejsze wdrożenie systemu dopłat.