Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Regulamin został podjęty między innymi na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach . Artykuł ten stanowi, iż rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Regulamin jest aktem prawa miejscowego. W związku z powyższym, treść regulaminu nie może wykraczać poza granice przedmiotowe tego upoważnienia. Granice te zostały zakreślone w art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , gdzie w sposób enumeratywny prawodawca wymienił, co powinien zawierać regulamin, zaś wszelkie odstępstwa od katalogu wymagań zawartych w tym przepisie stanowią rażące naruszenia prawa

Rada gminy w jednym z zapisów regulaminu, wprowadziła zakaz wprowadzania psów do sklepów i lokali gastronomicznych, aptek, biur i innych obiektów użyteczności publicznej, a także do tych, których administracja wprowadzi taki zakaz.

Wojewoda oceniając powyższe zapisy z punktu widzenia legalności stwierdził,
iż rada gminy regulując powyższą materię przekroczyła powierzoną jej w art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach delegację ustawową. Wojewoda zwrócił uwagę, iż regulamin ma określać szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku dotyczące obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwościami dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniami terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Przyjęte jednakże przez Radę zapisy, zdaniem organu nadzoru, nie zmierzają do osiągnięcia tożsamych celów.

Z w/w przepisu art. 4 ust. 2 pkt 6 wynika jednoznacznie, że obowiązkiem osób utrzymujących zwierzęta domowe jest ochrona przed zagrożeniami, uciążliwościami czy zanieczyszczeniami terenów. Obowiązek ten nie może być wykonywany przez określenie zakazu wprowadzenia psów i innych zwierząt do wymienionych obiektów, ale powinien być realizowany w sposób określony chociażby w § 6 pkt 2 Regulaminu polegający na wyprowadzaniu psa na smyczy.

Przeprowadzone postępowanie nadzorcze wykazało również, iż uregulowania § 7 Regulaminu, w którym Rada określiła zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenie gminy Białowieża zostały podjęte z przekroczeniem delegacji ustawowej.

Stosownie bowiem do postanowień art. 4 ust. 2 pkt 7 cyt. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , Rada została upoważniona do określenia w Regulaminie wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich jedynie na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej (a nie na obszarze całej Gminy), w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.

Uchwała rady gminy, jako akt prawa miejscowego, może normować jedynie te sprawy, które zostały jej przekazane do unormowania w przepisie upoważniającym. Akt prawa miejscowego nie może wykraczać poza zakres spraw określonych w tzw. upoważnieniu, nawet wtedy, gdyby służyło to wykonaniu ustawy i było uzasadnione względami słuszności, celowości gospodarczej czy społecznej. Przepis udzielający kompetencji prawodawczej podlega wykładni dosłownej, a zatem nie może być interpretowany ani rozszerzająco ani zawężająco. Każde wykroczenie poza zakres udzielonego upoważnienia, stanowi naruszenie normy upoważniającej i zarazem konstytucyjnych warunków legalności aktu wykonawczego”.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.)