Przedmiotem rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Lubelskiego była uchwała Rady Gminy Godziszów w sprawie uchwalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. Wojewoda zanegował fragment regulaminu odnoszący się do obligatoryjnych elementów decyzji administracyjnej przyznającej stypendium szkolne.

Zdaniem organu nadzoru ustalone elementy składowe decyzji nie mieszczą się w granicach upoważnienia z art. 90f ustawy o systemie oświaty (Dz.U.2004.256.2572). Co prawda przepisy szczególne mogą określać inne składniki, które powinna zawierać decyzja, ale kompetencji takiej nie można domniemywać, ani jej konstruować. W powyższym stanie faktycznym rada gminy nie posiadała kompetencji do ustalania, w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów niezbędnych i obligatoryjnych elementów decyzji. Zdaniem wojewody takie działanie rady stanowi przekroczenie przyznanych jej kompetencji.

Wojewoda zwrócił również uwagę na inne nieprawidłowości. Rada wydając uchwałę na podstawie art. 90f ustawy o systemie oświaty (Dz.U.2004.256.2572) powtórzyła w akcie wykonawczym obowiązującą regulację ustawową. W ocenie organu nadzoru przepis regulaminu, mówiący że stypendium może być przyznawane z urzędu narusza udzielone radzie gminy upoważnienie ,gdyż reguluje kwestie unormowane już w ustawie. Powielenie regulacji ustawowej nie jest jednak jedynym mankamentem podjętej przez Gminę Godziszów uchwały. Zgodnie z § 10 regulaminu Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej przyznaje lub odmawia prawa do stypendium szkolnego w drodze decyzji administracyjnych.

Dowiedz się więcej z książki
Postępowanie administracyjne
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł
Zdaniem wojewody przepis ten narusza art. 90m ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w myśl którego świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje wójt. Co prawda ustawa przewiduje w art. 90m ust. 2 kompetencję rady gminy dotyczącą udzielenia upoważnienia dla kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń, lecz z ustaleń organu nadzoru jasno wynika, że Rada Gminy nie podejmowała dotychczas uchwały w przedmiocie upoważnienia kierownika do prowadzenia postępowań w tego typu sprawach.

Biorąc pod uwagę powyższe nieprawidłowości wojewoda stwierdził nieważności uchwały Rady Gminy Godziszów, we wskazanym zakresie.
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego z dnia 23 września 2015 r. (PN-II.4131.383.15)