Rada miejska podjęła uchwałę zobowiązującą zarządcę drogi krajowej do wyłączenia oświetlenia na tej drodze w granicach administracyjnych gminy.

Wojewoda stwierdził, iż powołany w podstawie prawnej uchwały art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym ustanawia domniemanie właściwości rady gminy we wszystkich sprawach pozostających w zakresie działania gminy. Należy przez to rozumieć, że rada gminy jako organ o charakterze kolegialnym i wieloosobowym może podejmować działania związane ze stanowieniem lub kontrolą. Nie może natomiast podejmować czynności, które należą do sfery wykonawczej, gdyż byłoby to naruszeniem konstytucyjnej zasady podziału organów gminy na stanowiące i wykonawcze, wyrażonej w art. 169 Konstytucji RP . Zdaniem wojewody, podejmując przedmiotową uchwałę rada miejska naruszyła podział kompetencji między władzą stanowiącą, a wykonawczą w gminie, bowiem uchwałę zobowiązującą inny zewnętrzny podmiot do określonego indywidualnie oznaczonego działania, należy zaliczyć do czynności "czysto" wykonawczych, które mieszczą się w zakresie uprawnień właścicielskich i zarządzających w stosunku do mienia komunalnego, a gospodarowanie mieniem komunalnym, zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym , należy do właściwości organu wykonawczego gminy tj. burmistrza.

WSA rozpatrując skargę zwrócił uwagę, iż ustawa Prawo energetyczne bezpośrednio nakłada na gminy obowiązek finansowania oświetlenia dróg publicznych. Obowiązek finansowania zadań jest konsekwencją obowiązku ich wykonywania. Zgodnie z podziałem kompetencyjnym określonym w ustawie o samorządzie gminnym wójt (burmistrz, prezydent miasta) wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. Zatem to organ wykonawczy gminy podejmuje wszelkie działania niezbędne do realizacji obowiązków wynikających wprost z przepisów prawa. To organ wykonawczy gminy odpowiedzialny jest za prawidłową gospodarkę finansową gminy. To na wójcie (burmistrzu, prezydencie miasta) spoczywa obowiązek planowania dochodów i wydatków gminy oraz zapłaty wymaganych należności. Ponadto na mocy art. 31 ustawy o samorządzie gminnym , ustawodawca powierzył kompetencję do reprezentowania gminy na zewnątrz jej organowi wykonawczemu. Zatem to organ wykonawczy gminy prowadzi politykę finansową gminy i podejmuje wszelkie czynności potrzebne do jej realizacji. Wkraczanie rady gminy (organu stricte stanowiącego i kontrolnego) w ten zakres działania, na co zasadnie zwrócił uwagę organ nadzoru, narusza w sposób istotny konstytucyjnie chronioną zasadę podziału władzy i przepisy kompetencyjne, określające właściwość rzeczową organów gminy.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z. Nr 78, poz. 483 ze zm.)