Nie, rachunek bankowy, na którym zamawiający przechowuje wadium, nie musi być oprocentowany.

 Treść art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych – dalej p.z.p., stanowi, że wadium wniesione w pieniądzu przechowuje się na rachunku bankowym. Jednocześnie w przepisie tym nie ma żadnej wzmianki o tym, że rachunek ten musi być rachunkiem oprocentowanym co ustawodawca już wyraźnie zaznaczył w treści art. 148 ust. 5 p.z.p., który dotyczy zabezpieczenia należytego wykonania umowy – cyt: "Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym".

Tym samym rachunek na którym zamawiający przechowuje wadium nie musi być oprocentowany. Obowiązek zwrotu wadium wraz z odsetkami, wynikający z treści art. 46 ust. 4 p.z.p., dotyczy sytuacji, gdy zamawiający korzysta z oprocentowanego rachunku i celem tego przepisu jest, aby zamawiający nie uzyskiwał dodatkowych korzyści z faktu przechowywania wadium wniesionego przez wykonawców.

Analogicznie wskazał Sąd Okręgowy w Elblągu w wyroku z dnia 26.02.2015r. (sygn. I Ca 235/14), w którym stwierdzono – cyt: "Wadium przechowywane jest na rachunku bankowym, przy czym ustawa nie nakazuje, aby był to rachunek oprocentowany.".

LEX Zamówienia Publiczne
Artykuł pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami