Nowelizacja ustawy PZP ma wdrożyć do polskiego prawa przepisy nowych dyrektyw unijnych, które powinny wejść w życie już 18 kwietnia. Tego dnia zacznie także obowiązywać w całej Unii Europejskiej tzw. jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r.

Kiedy zatem zostanie uchwalona nowelizacja?

W dniu 15 marca 2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Projekt ten przewiduje w art. 19, że ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (z pewnymi wyjątkami).

Kiedy zatem musi być ogłoszona ustawa, aby mogła zacząć obowiązywać w dniu 18 kwietnia?

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych:

„Przy obliczaniu terminu wejścia w życie aktu normatywnego określonego w dniach nie uwzględnia się dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przypadków, gdy akt normatywny wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”.

Aby nowelizacja zaczęła zatem obowiązywać 18 kwietnia, musi być ogłoszona (opublikowana) najpóźniej 3 kwietnia. Jest to niedziela, zatem ze względów praktycznych można uznać, że termin ten upływa tak naprawdę w dniu 1 kwietnia 2016 r. (piątek).

Rozpoczyna się prawdziwy wyścig z czasem.

Z kolei 25 marca 2016 r. projekt nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych trafił do Sejmu.

Autorem powyższego artykułu jest dr Aleksandra Kunkiel - Kryńska, dr Aneta Wala, radca prawny Tomasz Zalewski z kancelarii Wierzbowski Eversheds. Tekst pochodzi z bloga tematycznego EuroZamówienia.