Ustawa z dnia 10 września 2009 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (dalej: nowelizacja) została już uchwalona przez parlament i obecnie oczekuje na podpis Prezydenta RP oraz na publikację w Dzienniku Ustaw. Ustawa wchodzi w życie w całości 1 stycznia 2010 r. (art. 2 nowelizacji).

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449, ze zm., dalej: u.o.a.n.) określa zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz zasady i tryb wydawania dzienników urzędowych (art. 1 ust. 1 u.o.a.n.). Zgodnie z u.o.a.n. dziennikiem urzędowym jest m. in. wojewódzki dziennik urzędowy (art. 8), który wydaje wojewoda (art. 23). W wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się w szczególności akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę i organy administracji niezespolonej oraz organy jednostek samorządu terytorialnego (art. 13 u.o.a.n.). Oprócz publikacji w dzienniku urzędowym dostęp do aktów prawnych musi być zapewniony również w postaci nieodpłatnego powszechnego wglądu do zbiorów dzienników urzędowych w siedzibach organów wydających dzienniki (art. 27 ust. 3 u.o.a.n.). Ideą nowelizacji jest poszerzenie i ułatwienie dostępu do treści aktów prawnych.

Nowelizacja wprowadza kilka zmian o charakterze porządkującym, np. zmiany w art. 15 u.o.a.n. dotyczące wymagań dla dokumentów przesyłanych do publikacji. Istotną z punku widzenia samorządów jest np. zmiana wprowadzona w art. 26 u.o.a.n., zgodnie z którą urzędy organów samorządu terytorialnego zobowiązane są nieodpłatnie udostępniać Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie lub zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne (w tym orzeczenia) na stronach internetowych tych urzędów w formie dokumentów elektronicznych, zarówno do wglądu, jak i do pobierania, a ponadto również te dzienniki w formie elektronicznej do powszechnego wglądu, ale tylko w godzinach pracy tych urzędów, w miejscu do tego przeznaczonym i powszechnie dostępnym. Ustawodawca nie przesądza takich kwestii jak: jaki ma być sposób prezentacji Dzienników Ustaw oraz Monitorów Polskich na stronach internetowych urzędów, jaki ma być format udostępnianej treści (np. html, .doc, .pdf lub inny), jak często ma następować aktualizacja danych, czy należy uzupełnić dane o dzienniki z lat wcześniejszych, tj. wydane przed 2010 r., itp. Nie ma również szczegółowych regulacji w jaki sposób mają być te dzienniki udostępniane w urzędzie – jak ma wyglądać miejsce udostępniania, jak je wydzielić, ile ma być stanowisk z dostępem do treści aktów itp. (art. 26 ust. 2 u.o.a.n.).

Obowiązkiem wojewodów będzie prowadzenie zbioru wojewódzkich dzienników urzędowych (oraz ich skorowidzów) w formie elektronicznej oraz zapewnienie nieodpłatnego powszechnego wglądu do nich na zasadach opisanych powyżej (art. 27 ust. 3a u.o.a.n.). Starostwa powiatowe i urzędy gmin prowadzące zbiory aktów odpowiednio powiatu i gminy również będą musiały prowadzić ich zbiory w formie elektronicznej (art. 28 ust. 3 u.o.a.n.).

Zgodnie z dodanym art. 28b ust. 1a wojewódzkie dzienniki urzędowe, zbiory aktów prawa miejscowego stanowione przez powiat i gminę (albo zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne) udostępnia się nieodpłatnie do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego na stronach internetowych organów wydających te dzienniki i zbiory. Poza tym możliwe będzie udostępnianie odpłatne za pomocą informatycznych nośników danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, ze zm.).