Art. 24 ust. 2 pkt 5 p.z.p. stanowi, iż z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami.

Wykonawca nie może utajnić listy powiązań kapitałowych >>>

Jak podkreśla Artur Kawik w "Rz", trzeba koniecznie zaznaczyć, że p.z.p. nie stwarza podstawy do automatycznego wykluczania z postępowań przetargowych wykonawców należących do jednej grupy kapitałowej. Powyższa wykładnia została potwierdzona również w orzecznictwie KIO jak i orzeczcznictwie unijnym. Zamawiający muszą zatem pamiętać, iż domniemanie z art. 24 ust. 2 pkt 5 p.z.p. ma charakter wzruszalny. Jednocześnie ciężar dowodu wykazania, że istniejące powiązania nie naruszą zasady uczciwej konkurencji, spoczywa na wykonawcach, którzy zostali wezwani do wyjaśnień.

Wykonawcy w ramach składanych wyjaśnień mogą dowodzić, iż mają samodzielność w prowadzeniu swojej polityki handlowej, lub powoływać się na zawarte w ramach grupy porozumienia o poufności i niezależności. Jednocześnie żaden przepis p.z.p. nie ogranicza możliwości przedkładania wraz z wyjaśnieniami różnych środków dowodowych. Tylko niezłożenie wyjaśnień stanowi podstawę do obligatoryjnego wykluczenia powiązanych wykonawców z postępowania.


 

Dowiedz się więcej z książki
Prawo zamówień publicznych. Wybór najkorzystniejszej oferty i zawieranie umów
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

 

Powyższy artykuł zawiera fragmenty publikacji autorstwa Artura Kawika, prawnika w zespole prawa zamówień publicznych kancelarii Dentons, opublikowanej w "Rzeczpospolitej".

Źródło: www.rp.pl