Minimalny dzienny wymiar godzin świadczonego nauczania, wychowania i opieki powinien być bowiem taki sam dla wszystkich pięciolatków, bez względu na miejsce jego realizacji.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do uzgodnień międzyresortowych, partnerów społecznych i związków zawodowych projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

Projekt rozporządzenia określając minimalny dzienny wymiar godzin zajęć nauczania, wychowania i opieki świadczonych w innej formie wychowania przedszkolnego tj. w punkcie przedszkolnym i zespole wychowania przedszkolnego, nie zwiększa tego wymiaru, pozostawiając go na poziomie 3 godzin. Jednocześnie, zawiera wyższy, niż obecnie obowiązujący, minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć w zależności od liczby dzieci w grupie. Projektowana zmiana dotyczy również liczebności poszczególnych grup.

W projekcie określono, że minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć nauczania, wychowania i opieki świadczonych w innej formie wychowania przedszkolnego tj. w punkcie przedszkolnym lub zespole wychowania przedszkolnego, zmienia się w zależności od liczby dzieci w grupie. W grupie liczącej od 3 do 12 dzieci minimalny wymiar zajęć wynosi 12 godzin, w grupie liczącej od 13 do 16 dzieci 16 godzin, w grupie liczącej od 17 dzieci do 20 dzieci 20 godzin, a w grupie liczącej powyżej 20 dzieci 25 godzin.

Wskazanie w projekcie minimalnego wymiaru 25 godzin dla grupy dzieci powyżej 20 osób nie oznacza jednak, iż taki sam, lub większy wymiar, nie może zostać ustalony dla mniejszej grupy dzieci. Są to minimalne wymiary godzin zajęć i nic nie stoi na przeszkodzie, aby organy prowadzące inne formy wychowania przedszkolnego ustalały większe wymiary niż wskazane w projektowanym rozporządzeniu. Organy prowadzące są obowiązane uwzględnić w szczególności konieczność dostosowania innych form wychowania przedszkolnego, które są uzupełnieniem sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, do sytuacji i potrzeb lokalnych, co oznacza, że dzienny wymiar godzin zajęć nauczania, wychowania i opieki świadczonych w punkcie lub zespole musi być dostosowany do możliwości dzieci oraz potrzeb rodziców.

Zdaniem MEN, projektowane zmiany mogą mieć jedynie nieznaczny wpływ na budżety jednostek samorządu terytorialnego. 


Na podstawie: www.men.gov.pl, stan z dnia 24 lutego 2011 r.