Czy przed wydaniem decyzji na podstawieart. 20 ust. 6ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.) - dalej u.o.g.r.l., tj. przekazującej prawa i obowiązki w przypadku zmiany osoby zobowiązanej do rekultywacji gruntów, niezbędne jest zasięgnięcie opinii odpowiednich organów wyszczególnionych wart. 22 ust. 2u.o.g.r.l.?

Odpowiedź:

Brak jest podstaw do występowania o opinie organów określonych w art. 22 ust. 2 u.o.g.r.l., przy wydawaniu decyzji przekazującej prawa i obowiązku na podstawie art. 20 ust. 6 u.o.g.r.l.

Uzasadnienie:

Osobę zobowiązaną do rekultywacji określa się w decyzji, co stanowi art. 22 ust. 1 pkt 2 u.o.g.r.l. W drodze decyzji może też dojść do zmiany tej osoby zobowiązanej, co przewiduje art. 20 ust. 6 u.o.g.r.l. Przepis art. 20 ust. 6 u.o.g.r.l. może budzić wątpliwości interpretacyjne, w szczególności może być wątpliwe, czy decyzja wydawana na jego podstawie ma orzekać o przekazaniu praw i obowiązków, czy też o zmianie osoby zobowiązanej, czy też o obu kwestiach. Ze względu na zakres przedmiotowy rozstrzygnięć podejmowanych w decyzjach z zakresu rekultywacji, jaki wskazuje art. 22 ust. 1 u.o.g.r.l., przepis art. 20 ust. 6 u.o.g.r.l. powinien być interpretowany w ten sposób, że przewiduje on możliwość wydania decyzji, orzekającej zarówno o osobie zobowiązanej do rekultywacji, jak i o przekazaniu praw i obowiązków. Przejęcie praw i obowiązków jest skutkiem zmiany osoby zobowiązanej.

W tym zakresie należy podnieść, iż zakres praw i obowiązków jest już ustalony w decyzji o rekultywacji i zagospodarowaniu, a zatem w decyzji wydawanej na podstawie art. 20 ust. 6 u.o.g.r.l., dochodzi wyłącznie do przekazania już wcześniej ustalonych praw i obowiązków. Brak jest zatem podstaw do występowania przy wydawaniu tej decyzji o opinie organów współdziałających przy wydawaniu decyzji co do zakresu rekultywacji i zagospodarowania.