„Pragniemy wyjaśnić, iż w procesie składania oferty na systematyczne dostawy paliwa dla Centrum Obsługi Administracji Rządowej przez Orlen Paliwa doszło do błędu technicznego” – oświadczyło biuro prasowe PKN Orlen.

Jak zaznaczył płocki koncern, „oferta została dostarczona zgodnie z wymaganiami co do czasu i wymaganych informacji i - wbrew twierdzeniom niektórych mediów - z właściwym podpisem, ale w innym niż wymagany przez zamawiającego formacie pliku elektronicznego”.

„Spółka prowadzi wewnętrzne postępowanie wyjaśniające i analizuje możliwości odwoławcze w ramach procedury przetargowej, która nie została jeszcze formalnie zakończona” – podkreśliło biuro prasowe PKN Orlen.

O sprawie odrzucenia oferty spółki Orlen Paliwa poinformował w czwartek portal RMF24, zwracając m.in. uwagę, iż przetarg Centrum Obsługi Administracji Rządowej był prowadzony w formie elektronicznej, a przy tej metodzie wymagane jest, by oferta była podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Według tej informacji, „dokumenty naftowego giganta takiego podpisu nie miały” i w efekcie jedynym oferentem został startujący z konkurencyjną, chociaż droższą ofertą, „przedsiębiorca z Wyszkowa”.

Dane o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na sukcesywne dostawy paliw płynnych na potrzeby Centrum Obsługi Administracji Rządowej opublikowano 30 października. Z informacji tej wynika, że do realizacji zamówienia wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Budowlano-Handlowego „Z. Niziński” z Wyszkowa, której wartość brutto to 2 mln 93 tys. 460 zł.

Według Centrum Obsługi Administracji Rządowej, druga oferta w tym postępowaniu, złożona przez spółkę Orlen Paliwa, o wartości 2 mln 81 tys. 898 zł, została odrzucona w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z 2004 r., „gdyż jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów”.

Centrum Obsługi Administracji Rządowej, uzasadniając swą decyzję o odrzuceniu oferty spółki Orlen Paliwa, wyjaśniło m.in., iż zamawiający wymagał, by oferta i wszystkie inne dokumenty były zamieszczane na platformie zakupowej https://zamowienia.gov.pl „w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym”. W informacji podano, że komisja przetargowa zweryfikowała oprawność podpisu pod ofertą spółki Orlen Paliwa „w wyniku czego okazało się, iż oferta nie jest podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym”.

„Brak podpisu pod treścią oferty skutkuje tym, że oferta jest nieważna. Oświadczenie woli, jaką jest oferta wymaga dla swej ważności podpisu” – podano w argumentacji uzasadnienia. Przywołano przy tym art. 78 (1) Kodeksu cywilnego par. 1, który mówi m.in., że do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

„W związku z powyższym oferty oraz dokumenty składane w formie elektronicznej na platformie zakupowej powinny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Brak tego podpisu wyklucza możliwość uznania oferty za oświadczenie woli. Mając na względzie powyższe odrzucenie oferty jest zasadne i konieczne” – podkreśliło w uzasadnieniu Centrum Obsługi Administracji Rządowej.

Orlen Paliwa z siedzibą w Widełce (Podkarpackie) to spółka zależna PKN Orlen, największy w Polsce podmiot multifuels prowadzący sprzedaż dla odbiorców hurtowych benzyny, oleju napędowego i grzewczego, a także gazu propan i butan oraz mieszaniny propan-butan, czyli LPG.

Spółka działa od 1996 r., wcześniej m.in. pod nazwą Orlen PetroCentrum, a od 2012 r. jako Orlen Paliwa, wówczas z siedzibą w Płocku (Mazowieckie). W 2015 r. nastąpiło połączenie Orlen Paliwa ze spółką Orlen Gaz, także z grupy kapitałowej PKN Orlen. Połączenie argumentowano m.in. „dalszą optymalizacją hurtowego kanału sprzedaży paliw”.

Od 2009 r. w Szczecinie działa, wybudowany jeszcze przez spółkę Orlen Gaz, terminal morski LPG przystosowany do rozładunku statków i magazynowania dostaw, a także odwrotnie: do rozładunku autocystern i cystern kolejowych oraz do załadunku statków. (PAP)

autor: Michał Budkiewicz