Spółka zwróciła się do prezydenta miasta o podanie informacji dotyczącej sposobu przeprowadzenia kontroli i jej wynikach w stosunku do dwóch przedsiębiorców.

Organ konsekwentnie odmawiał udostępnienia wnioskowanej informacji powołując się na tajemnicę przedsiębiorcy. Po każdej decyzji kasacyjnej wyznaczał dodatkowy 2 miesięczny termin załatwienia spraw. Każde zawiadomienie uzasadnione było w ten sam lakoniczny sposób: skomplikowanym charakterem sprawy.

Spółka wniosła skargę do sądu administracyjnego. Uznała, iż postępowanie prowadzone było w sposób przewlekły, a podejmowane czynności w celu wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, były pozorne.

WSA przyznał rację spółce.

Zdaniem sądu postępowanie nakierowane było na nieudzielenie wnioskowanych informacji. W sprawie organ 5 razy odmówił udostępnienia wnioskowanej informacji z powołaniem się na tajemnicę przedsiębiorcy bez wyjaśnienia czy informacje zastrzeżone przez przedsiębiorcę rzeczywiście stanowią taką informację.

Więcje informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Samorząd Terytorialny
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów

Sąd wyjaśnił, iż za postępowanie prowadzone przewlekle uznać należy postępowanie, w którym organ formalnie za każdym razem nie przekroczył terminu załatwienia sprawy, ale w sposób nieuzasadniony korzystał z wyznaczania nowego terminu jej załatwienia.

Postępowaniem prowadzonym przewlekle jest także takie postępowanie organu, który konsekwentnie pomimo wielokrotnego braku akceptacji organu odwoławczego, opiera swoje stanowisko na tych samych podstawach – podkreślił WSA.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Białymstoku z 11 października 2015 r., sygn. akt II SAB/Bk 67/15, nieprawomocny