Dnia 12 czerwca 2009 r. wchodzi w życie nowa ustawa – o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666), która reguluje kwestie związane z wprowadzaniem do obrotu, zbieraniem, przetwarzaniem, recyklingiem i unieszkodliwianiem baterii i akumulatorów.

Artykuł 107 pkt 1 ustawy o bateriach i akumulatorach zmienia art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , który stanowi element dyspozycji do wydawania przez rady gmin uchwał w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku (dalej: regulamin). Artykuł 4 ust. 1 stanowi upoważnienie do wydania regulaminu, natomiast w ust. 2 wyznaczony jest zakres spraw, które muszą zostać w nim ujęte.

Regulamin jest aktem prawa miejscowego, czyli jest aktem wykonawczym do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku . Stosuje się zatem do niego zasady zawarte w § 32 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908, dalej: ZTP), który określa sposób oceny obowiązywania aktów wykonawczych w przypadku zmiany lub uchylenia przepisu upoważniającego do wydania takiego aktu. Zgodnie z § 32 ust.2 ZTP: jeżeli zmienia się treść przepisu upoważniającego do wydania aktu wykonawczego w ten sposób, że zmienia się rodzaj aktu wykonawczego albo zakres spraw przekazanych do uregulowania aktem wykonawczym lub wytyczne dotyczące treści tego aktu, przyjmuje się, że taki akt wykonawczy traci moc obowiązującą z dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej treść przepisu upoważniającego. Niewątpliwie nowelizacja, która wynika z art. 107 pkt 1 ustawy o bateriach i akumulatorach, zmienia zakres spraw wyznaczonych do uregulowania w regulaminie, powoduje tym samym utratę mocy aktów wykonawczych wydanych na podstawie art. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku . Brak jest jednocześnie w ustawie nowelizującej przepisu przejściowego, który utrzymałby w mocy wydane wcześniej regulaminy.

W projekcie ustawy o bateriach i akumulatorach wniesionym do Sejmu przez Radę Ministrów brak było przepisu zmieniającego art. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku – został on dodany na etapie prac parlamentarnych. Trudno powiedzieć, czy utrata mocy przez regulaminy w związku z tą zmianą, jest zgodna z intencją ustawodawcy, ale brak przepisu przejściowego niesie za sobą taki właśnie skutek.

Przydatne materiały:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.)