Pytanie:
Czy kierownik ośrodka pomocy społecznej może pełnić jednocześnie funkcję zastępcy wójta?

Odpowiedź:
Obowiązujące przepisy nie zabraniają łączenia funkcji zastępcy wójta i kierownika ośrodka pomocy społecznej.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 27 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, funkcji wójta oraz jego zastępcy nie można łączyć z:

1. funkcją wójta lub jego zastępcy w innej gminie,

2. członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym w gminie, w której jest wójtem lub zastępcą wójta,

3. zatrudnieniem w administracji rządowej,

4. mandatem posła lub senatora.

Powołany przepis nie wyłącza zatem możliwości łączenia funkcji zastępcy wójta z innymi stanowiskami pracowniczymi, w tym ze stanowiskiem kierownika jednostki organizacyjnej gminy. Problem istniałby jedynie w sytuacji, w której zastępca wójta byłby jednocześnie podwładnym pracownika, który podlega mu jako zastępcy wójta. Upraszczając – byłby wówczas szefem swojego szefa. Takie okoliczności zaistniałyby, gdyby funkcja ta została powierzona pracownikowi, dla którego kierownik OPS jest przełożonym. Jednak w tym przypadku taki problem nie występuje, jako, że kierownik ośrodka podlega wójtowi. Należy jednak podkreślić, że nastąpi konieczność dokonania podziału stanowisk, jako że zastępca wójta jest powoływany, natomiast kierownik OPS zatrudniany w ramach umowy o pracę.

Vademecum Głównego Księgowego
Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami