Jak w oparciu o art. 7a ustawy o pracownikach samorządowych przenieść pracownika np. z urzędu marszałkowskiego w Opolu do Wrocławia?

Czy umowa o pracę ulega rozwiązaniu? Czy jest to jakiś szczególny sposób rozwiązania umowy o pracę. Jeśli umowa musi zostać rozwiązana to w nowym miejscu pracy pracownik od nowa nabywa pewne prawa np. długość okresu wypowiedzenia gdy zawarta zostanie umowa na czas nieokreślony.


Odpowiedź


Podstawą przeniesienia pracownika samorządowego jest art. 7 i 7a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. - o pracownikach samorządowych (teks jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1953 z późn. zm.) - dalej u.p.s. Przepis art. 7 ust. 1 u.p.s. odsyła do stosowania art. 10 ust. 1-1b i 5 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - o pracownikach urzędów państwowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953 z późn. zm.) - dalej u.p.u.p. Przepis art. 10 u.p.u.p. wskazuje kilka możliwych konstrukcji przeniesienia. Wynika z nich, że przeniesienie może być inicjowane zarówno przez pracodawcę jak i przez pracownika. W wypadku gdy inicjatorem jest pracodawca pracownik musi zachować dotychczasowe wynagrodzenie, przy czym obowiązek ten jest obowiązkiem gwarancyjnym co oznacza, że wynagrodzenie może być wyższe natomiast nie może być niższe. Jeżeli jednak przeniesienie jest zainicjowane przez pracownika (urzędnika) wówczas przepisy nie gwarantują mu zachowania wynagrodzenia. Przeniesienie opisane w omawianych przepisach jest zmianą treści istniejącego stosunku pracy. Z takiego charakteru zmiany należy wnioskować, że nie istnieje obowiązek wydania świadectwa pracy. Co do procedury naboru, przepis art. 7 ust. 2 oraz 7a ust. 2 u.p.s. wskazuje, że przeniesienia dokonuje "nowy pracodawca". Wynika stąd, że przyjmujący przenoszonego pracownika przyjmuje go poza procedurą naboru na podstawie wskazanych przepisów, tj. odpowiednio art. 7 ust. 2 lub art. 7a ust. 2 u.p.s. Dla uporządkowania dokumentacji przebiegu zatrudnienia autorka sugeruje załączenie do akt osobowych poza wnioskiem o przeniesienie (odpowiednio pracodawcy lub pracownika) informacji pisemnej o dokonaniu tego przeniesienia oraz o dokładnym terminie w którym to przeniesienie następuje. Z pewnością pozwoli to uniknąć błędów przy wystawianiu świadectwa pracy w przyszłości bądź przy ustalaniu przebiegu zatrudnienia.