Na podstawie umowy, miasto – nasz właściciel - przekazuje nam w nieodpłatne użytkowanie przyłącza. W umowie jest klauzula, iż nasze przedsiębiorstwo zobligowane jest do ponoszenia wszelkich kosztów eksploatacji, napraw oraz kosztów administracyjnych. Owe przyłącze nie będzie stanowiło u nas środków trwałych.

Czy moje rozumowanie jest prawidłowe, iż przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia tu nie występuje w związku z art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p., natomiast wszystkie koszty eksploatacji oraz np. opłata za wbudowanie urządzeń infrastruktury będą stanowiły koszty uzyskania przychodów?

Czy podatek od nieruchomości będzie stanowił koszt podatkowy?

Odpowiedź


Z pytania nie wynika wprost, czy w tym przypadku wartość nieodpłatnych świadczeń nie będzie stanowiła przychodu.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p., przychodami jest m.in. wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń.

Nie dotyczy to jednak świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie.

Jeśli więc zachodzi w tym przypadku sytuacja wspomniana w tym wyłączeniu, wówczas przychód ze świadczeń nieodpłatnych nie wystąpi.
W odniesieniu do podatku od nieruchomości, jak wiadomo podatnikami tego podatku są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
1) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych (albo posiadaczy samoistnych),
2) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
3) użytkownikami wieczystymi gruntów,
4) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
- wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
- jest bez tytułu prawnego, z zastrzeżeniem nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (art. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613).

Z pytania wynika, że wystąpi w tym przypadku podatek od nieruchomości i będzie stanowił koszty uzyskania przychodów na zasadach ogólnych.