Czy w kwocie dotacji powinna być zawarta tylko kwota zakupu samochodu czy może być także leasing?

Czy w budżecie należy zabezpieczyć całą kwotę zakupu samochodu czy tylko raty wynikające z umowy leasingowej?


Czy umowa dotacji między gminą a zakładem budżetowym powinna być roczna, a więc zawierać kwotę rat przypadających do spłaty w danym roku?

Odpowiedź

Zakwalifikowanie zawartej transakcji do leasingu finansowego bądź leasingu operacyjnego powoduje inne ujęcie skutków transakcji w księgach rachunkowych, a także na prawidłową prezentację majątku u leasingodawcy, jak i u leasingobiorcy oraz umożliwi precyzyjną odpowiedź na pytanie.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 167 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) - dalej u.f.p., wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, w szczególności na:
1) zadania własne jednostek samorządu terytorialnego,
2) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
3) zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze umowy lub porozumienia,
4) zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
5) pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego odrębną uchwałą.

Zakład budżetowy na mocy art. 24 u.f.p., jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych, która odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania, a koszty działalności pokrywa z przychodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej zakładu budżetowego jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem.

Wyróżnia się następujące rodzaje dotacji:
1) dotację przedmiotową - dopłata do określonych rodzajów wyrobów lub usług, kalkulowanych według stawek jednostkowych (art. 106 ust. 2 pkt 3 u.f.p.).
2) dotację podmiotową - w zakresie określonym w odrębnych przepisach polega na dofinansowaniu działalności bieżącej ustawowo wskazanego podmiotu,
3) dotację celową - jest ona przeznaczona między innymi na finansowanie lub dofinansowanie:
- zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa nad kulturą, realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
- bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
- zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
- kosztów realizacji inwestycji,
4) jednorazową dotację na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe, przeznaczona jest ona dla nowo tworzonego zakładu budżetowego.

Dotacje dla zakładu budżetowego nie mogą przekroczyć 50% kosztów jego działalności, za wyjątkiem. Dotacje celowe udzielone z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji nie mogą być wykorzystywane na inne cele. Dotacje w części, w jakiej nie zostały wykorzystane w roku budżetowym, podlegają zwrotowi do budżetu.

Warto dodać, że zakłady budżetowe zobowiązane są do prowadzenia ewidencji kosztów realizacji inwestycji umożliwiającej ustalenie źródeł finansowania inwestycji, wielkości zaangażowania środków, w tym otrzymanych z budżetu dotacji.

Inwestycja to nakład gospodarczy na tworzenie lub zwiększanie majątku trwałego zakładu budżetowego. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 z późn. zm.), koszty inwestycji obejmują ogół kosztów dotyczących inwestycji. bez obowiązku zmniejszenia wartości środków trwałych w budowie o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Wyróżnia się dwie odmiany leasingu tj. leasing operacyjny i leasing finansowy. Zakwalifikowanie zawartej transakcji do leasingu finansowego bądź leasingu operacyjnego powoduje inne ujęcie skutków transakcji w księgach rachunkowych, a także na prawidłową prezentację majątku u leasingodawcy, jak i u leasingobiorcy.

W przypadku leasingu operacyjnego ryzyko i korzyści (pożytki) wynikające z prawa własności do wydzierżawianego środka trwałego pozostają przy właścicielu - leasingodawcy. Leasingodawca wykazuje w swojej ewidencji przedmiot umowy leasingu jako środek trwały lub wartości niematerialne i prawne i dokonuje odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych). Płatności leasingowe są jego przychodem. Natomiast leasingobiorca ujmuje dzierżawiony środek trwały w ewidencji pozabilansowej, a w koszty odnosi raty płatności. Raty te stanowią wydatki bieżące a nie wydatki majątkowe. Ważnym elementem jest fakt, że po zakończeniu umowy w przypadku leasingu operacyjnego nie ma możliwości przeniesienia prawa własności na leasinogobiorcę (zakład budżetowy).

Oznacza to, że w przypadku umowy leasingu operacyjnego nie można przekazać zakładowi budżetowemu dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup samochodu.