Niejasne przepisy, które regulują możliwość nałożenie na rodziców dodatkowych opłat , za pobyt ich dzieci w publicznym przedszkolu, budzą wiele kontrowersji. W związku z powyższym sejmowa komisja edukacji, nauki i młodzieży przygotowała projekt zmian w ustawie o systemie oświaty .

O doprecyzowanie przepisów zabiegają same gminy, których uchwały o nałożeniu dodatkowych opłat są często unieważniane przez sądy. W uzasadnieniu swoich wyroków, sądy argumentują, że przepisy w obecnym kształcie nie rozstrzygają, za jakie świadczenia mogą być pobierane opłaty od rodziców.

Jak wyjaśnia poseł Andrzej Smirnow, przewodniczący sejmowej komisji edukacji, nowelizacja ustawy o systemie oświaty rozwiąże powstałe problemy interpretacyjne. W myśl nowych przepisów, publiczne przedszkola zagwarantują bezpłatną edukację i wychowanie w ramach podstawy programowej, tj. w czasie nie krótszym niż pięć godzin dziennie. Rada gminy będzie mogła uchwalić dodatkowe opłaty za świadczenia przekraczające minimalny wymiar pięciu godzin dziennie oraz za wyżywienie dzieci.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Opracowanie: Karol Kozłowski, RPE WKP
Źródło: Gazeta Prawna z dnia 27 maja 2010 r.