Odpowiedź


Dodatkowe zajęcia w przedszkolu mogą być finansowane ze środków finansowych zgromadzonych przez radę rodziców, ale organ ten nie może zawrzeć umowy o prowadzenie dodatkowych zajęć.
 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - dalej u.s.o., w przedszkolach działają rady rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa jej regulamin (art. 54 ust. 8 u.s.o.). Jeśli więc regulamin rady rodziców na to zezwala, zgromadzone przez nią pieniądze mogą być wydatkowane na realizację dodatkowych zajęć dla uczniów przedszkola, które nie są finansowane przez organ prowadzący na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 u.s.o.


Rada rodziców nie może być jednak stroną umowy cywilnoprawnej. Rada rodziców, utworzona przez rodziców uczniów szkoły, jako ich reprezentant, jest wyłącznie wewnętrznym organem w systemie oświaty. Rada Rodziców, jako wewnętrzny organ szkoły, nie może samodzielnie występować w obrocie prawnym, nie ma bowiem osobowości prawnej i nie jest samodzielną, odrębną od szkoły jednostką organizacyjną (pismo Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2008 r., ILPB3/423-198/08-2/MM, Lex nr 24650).


Umowę z firmą zewnętrzną na prowadzenie dodatkowych zajęć powinni zawrzeć rodzice uczniów działający osobiście lub przez pełnomocnika, którym może być np. dyrektor przedszkola lub jeden z rodziców, art. 98 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).