W postępowaniu o środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego jedynie potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, ustalenie kręgu osób mających status strony postępowania, nie może nastąpić przed przesądzeniem obowiązku sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Burmistrz miasta zawiesił z urzędu postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowi. W trakcie doręczania korespondencji uzyskano informację o śmierci kilku stron lub o wyprowadzeniu się z ich dotychczasowego miejsca zamieszkania.

Skarżący złożył zażalenie, w którym zakwestionowała postanowienie burmistrza wskazując, że organ bezpodstawnie zawiesił postępowanie przyjmując, iż zmarłe strony, a obecnie ich spadkobiercy mają interes prawny w sprawie, uzasadniający przyznanie statusu strony postępowania. Zdaniem żalącego się, w sposób nieuzasadniony wyznaczono obszar oddziaływania inwestycji w promieniu do 500 m od terenu inwestycji, mimo że ryzyko nadmiernej emisji substancji zapachowych oraz hałasu jest minimalne, a przedsięwzięcie może oddziaływać wyłącznie na nieruchomości bezpośrednio sąsiadujące.
WSA rozpatrując skargę przypomniał, iż obligatoryjne zawieszenie postępowania administracyjnego z przyczyny opisanej w art. 97 par. 1 pkt 1 kpa , wymaga niewątpliwego ustalenia, że nastąpiła śmierć strony tego postępowania i w jego trakcie. Dla zawieszenia zatem postępowania na podstawie wyżej powołanej, bezsporna musi być kwestia statusu strony, zmarłej osoby, oraz tego, że jej zgon nastąpił po wszczęciu postępowania administracyjnego.

WSA zwrócił również uwagę, że zakreślenie przez organ, granic oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko promieniem 500 metrów od terenu inwestycji, nastąpiło na etapie poprzedzającym przesądzenie potrzeby sporządzania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko biogazowni. W sprawie jest bezspornym, że objęta wnioskiem inwestora biogazownia o mocy 1,380MW, jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie jedynie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko tj. wymienione w par. 3 ust. 1 pkt 45 oraz par. 3 ust. 1 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. Nr 213, poz. 1397) . Przeprowadzenie zaś procedury oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego jedynie potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jest wymagane tylko wtedy, gdy organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ostatecznym postanowieniem stwierdził obowiązek przeprowadzenia takiej oceny. Dopiero stwierdzenie obowiązku przeprowadzenia oceny na środowisko otwiera postępowanie "środowiskowe" z udziałem społeczeństwa, w którym sporządzony zostaje raport, przedkładany do publicznego wglądu z prawem wnoszenia uwag i wniosków oraz możliwości uczestniczenia w postępowaniu na prawach strony przez organizacje ekologiczne.

Okoliczność ustawowego zaliczenia biogazowi do inwestycji mogących jedynie potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, nie pozostaje bez wpływu na określenie kręgu stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację wnioskowanego przedsięwzięcia. Skoro sentencja decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, dla którego nie jest przeprowadzana ocena oddziaływania na środowisko, sprowadza się do stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia takiej oceny, krąg stron takiego postępowania wyznacza zasięg oddziaływania przedsięwzięcia określony przez inwestora na kopii mapy ewidencyjnej, obejmującej przewidywany teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar przewidywanego oddziaływania i w wypisie z rejestru gruntów obejmującym przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującym obszar, na który będzie przedsięwzięcie oddziaływać. W sprawie niniejszej inwestor zasięg oddziaływania planowanej biogazowi na środowisko, "zamknął" na mapie dołączonej do wniosku, w granicach terenu inwestycji, a wypisie z rejestru gruntów "ograniczył" do najbliższego sąsiedztwa planowanej biogazowi. Tak określony zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, nie został w sprawie skutecznie podważony. Dla przyjęcia bowiem, że zasięg oddziaływania jest większy, organ musiałby przesądzić o obowiązku sporządzenia w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Tym samym, zdaniem sądu, działania burmistrza mające za cel ustalenie kręgu stron postępowania, należało uznać za przedwczesne, jako niepoprzedzone postępowaniem zmierzającym do stwierdzenia obowiązku sporządzania oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie: Wyrok WSA w Białymstoku z 28 grudnia 2011 r., sygn. akt II SA/Bk 607/11

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. Nr 213, poz. 1397)