Zakres prac obejmie m.in. poprawę stanu zagęszczenia korpusu i podłoża zapory czołowej, rozbudowę automatycznego systemu pomiarowo-kontrolnego stopnia, remont jazu i śluzy. Zmodernizowana zostanie także zapora boczna Borowiaczki oraz wały Słupianki i Rosicy. Remont ułatwi również migrację ryb chronionych w ramach obszarów Natura 2000. Całkowity koszt inwestycji to 161 mln zł. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Źródło: www.mazowieckie.pl