Inwestor - gmina, dokonała podziału i wykupu gruntów przyległych do istniejącej drogi zgodnie z linią rozgraniczającą określoną w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu. Planowana inwestycja polegać ma na: utwardzeniu istniejącej drogi poprzez położenie dywanika asfaltowego oraz na budowie chodnika dla pieszych i ścieżki rowerowej na gruncie pozyskanym z podziału przyległych nieruchomości.

Czy można wydać decyzję o pozwoleniu na przebudowę takiej drogi w oparciu o przepisy ustawy - Prawo budowlane?

Czy może właściwszym by było przeprowadzenie postępowania pod nazwą "rozbudowa drogi gminnej" w oparciu o przepisy ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw?

Odpowiedź

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) - dalej u.z.p.r.i.d., ustawa ta określa zasady i warunki przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych , a także organy właściwe w tych sprawach.

Jeśli więc droga, o której mowa w treści zadanego jest drogą publiczną (gminną, powiatową, wojewódzką, krajową) to inwestycja w opisanym zakresie może być realizowana po uzyskaniu zezwolenia, o którym mowa w art. 11a u.z.p.r.i.d. Niemniej jednak nie ma przeszkód by roboty takie zostały wykonane po uzyskaniu standardowej decyzji o pozwoleniu na budowę, o której mowa w art. 28 Prawa budowlanego . Należy mieć bowiem na względzie, że decyzja o zezwoleniu na realizację przedsięwzięcia jest decyzją kompleksową, dogodną dla wykonawcy/inwestora w przypadku skomplikowanych projektów wymagających podziału nieruchomości, określenia zmian w infrastrukturze zagospodarowania, powiązaniem z innymi drogami etc. - w takich sytuacjach wydanie jednego zezwolenia jest korzystniejsze (choćby czasowo).

Istotne jest też pominięcie przepisów wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jeśli jednak nie jest to wyjątkowo problematyczne ze względu na uregulowania o charakterze planistycznym, nie są wymagane podziały nieruchomości, a zakres prac nie jest zbyt szeroki (tak jak w dyskutowanym przypadku), to drobna inwestycja może być też wykonana po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z Prawa budowlanym .


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 118 ze zm.)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.)