Jeden z mieszkańców gminy zwrócił się do wójta o udostępnienie mu uchwał, programów, budżetów, sprawozdań oraz umów wskazujących na stan realizacji inwestycji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Organ uznał, iż żądane informacje są informacjami przetworzonymi i w związku z tym wezwał go do wykazania interesu publicznego.

Mieszkaniec uzasadniając żądanie udostępnienia informacji przetworzonej, stwierdził, że żądane materiały są mu niezbędne do przeprowadzenia analizy i oceny skutków uchwalonych planów miejscowych, a wyniki przeprowadzonej analizy zostaną opublikowane na prowadzonej przez niego stronie internetowej.

Organ uznał jednak, że udostępnienie żądanej przez mieszkańca informacji publicznej nie będzie szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Mężczyzna wniósł skargę do sądu administracyjnego.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

WSA uznał skargę za niezasadną.

Sąd przypomniał, iż dla udostępnienia informacji przetworzonej ma znaczenie to, czy wnioskodawca ma indywidualne, realne i konkretne możliwości wykorzystania dla dobra ogółu informacji publicznej, której przygotowania się domaga.

Ważna jest nie tylko szczególna istotność problemu, którego dotyczy żądana informacja, ale również występująca po stronie osoby wnioskodawcy możliwość rzeczywistego i efektywnego użycia uzyskanej informacji do działań dotyczących szczególnie istotnych interesów publicznych.

W ocenie sądu fakt prowadzenia przez mieszkańca strony internetowej portalu nie stanowi okoliczności wskazującej na posiadanie przez niego możliwości realizacji szczególnie istotnego interesu społecznego, uzasadniającego poniesienie wskazywanych przez organy szczegółowo nakładów na udostępnienie informacji.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Gdańsku z 12 października 2016 r., sygn. akt II SA/Gd 432/16, nieprawomocny  

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Samorząd Terytorialny
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów