Zgodnie z ustawą z 15.12.2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 2261) dalej u.p.g., podmioty reprezentujące Skarb Państwa (m. in. Agencja Rynku Rolnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa) zobowiązane będą do uzyskania opinii prawnej w przedmiocie wzoru umowy, istotnych postanowień umowy, ogólnych warunków umowy lub projektu umowy zawieranej na podstawie Prawa zamówień publicznych z 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164).

Kontrakty rządowe powyżej 100 mln zł będą opiniowane przez Prokuratorię Generalną RP >>>

Jak wynika z art. 18 ust. 2 u.p.g., obowiązek ten dotyczy wyłącznie zamówień, których wartość przekracza 100 mln zł. Zamawiający, który planuje przeprowadzenie postępowania o wyższej wartości jest zobowiązany do zwrócenia się z wnioskiem o wydanie opinii prawnej do Prokuratorii Generalnej nie później niż na 15 dni przed planowanym udostępnieniem SIWZ lub zawarciem umowy, jeśli przedmiot zamówienia nie wymagał sporządzenia SIWZ.

Wyjątek stanowi wcześniejsze uzgodnienie z Prezesem Prokuratorii Generalnej - w takim wypadku wniosek może zostać złożony nie później niż na 4 dni przed wyżej wymienionymi czynnościami.

Zgodnie z art. 18 ust. 3 u.p.g., opinia ta będzie będzie wydawana w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Nie może być sporządzona później niż w dniu poprzedzającym dzień dokonania planowanego zawarcia umowy o zamówienie publiczne lub udostępnienia SIWZ. Co istotne, w razie niewydania opinii w terminie, uznaje się iż Prokuratoria Generalna nie ma żadnych zastrzeżeń do opiniowanej czynności prawnej, wzoru umowy lub istotnych postanowień umowy lub ogólnych warunków umowy.

Powyższe regulacje wchodzą w życie 1 lipca 2017 r.

LEX Zamówienia Publiczne
Artykuł pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami