Projekt ustawy przygotowany przez Ministra – Koordynatora Służb Specjalnych, będący obecnie na etapie konsultacji publicznych, stanowi, że wykazy prac legislacyjnych prowadzone przez Marszałków Sejmu i Senatu oraz organy jednostek samorządu terytorialnego zawierać będą krótką informację o przyczynach wprowadzenia proponowanych rozwiązań, wskazanie ich istoty, informację o rezygnacji z prac nad projektem oraz zgłoszone poprawki do projektów aktów prawnych.

Wszystkie wykazy będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej organu prowadzącego wykaz.

Ponadto właściwy organ prowadzący uzgodnienia założeń projektu ustawy, projektu ustawy, projektu rozporządzenia lub projektu uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego będzie mógł przedstawić projekt do konsultacji publicznych, organizacji społecznych lub innych zainteresowanych podmiotów w celu wyrażenia przez nie stanowiska.

Zakładając utrzymanie przejrzystości całego procesu stanowienia prawa projekt reguluje także prowadzenie działalności lobbingowej. Odnosić się ona będzie do każdego prawnie dozwolonego działania podmiotów niebędących organami władzy publicznej, zmierzającego do wywarcia wpływu na podjęcie przez organ władzy publicznej rozstrzygnięć w określonym kierunku.

Działania lobbingowe w zakresie prac nad projektem aktu prawnego prowadzone zarówno w formie lobbingu zwykłego czy lobbingu zawodowego, będzie musiało być zgłoszone do właściwego podmiotu i zostanie udostępnione w Biuletynie. Jedną ze zgłaszanych przez lobbystę informacji i to pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, będzie wskazanie podmiotu finansującego, zainteresowanego pracami legislacyjnymi nad określonym projektem bądź inne zestawienie źródeł finansowania. Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia wykluczy lobbystę z prac nad projektem aktu.

Natomiast skierowanie projektu do danego podmiotu w ramach konsultacji publicznych, które organ ten będzie miał obowiązek przeprowadzić, wyłączy obowiązek zgłoszenia lobbingowego.

Ponadto projektodawca zobowiązuje organy władzy publicznej do niezwłocznego udostępnienia w Biuletynie informacji o działaniach podejmowanych wobec nich przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową. Informacja ta ma wskazywać lobbystę zawodowego oraz oczekiwany przez niego efekt lobbingu.

(www.rcl.gov.pl)