Projekt dotyczy dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem uczęszczających do publicznych szkół i placówek. Z obowiązującego rozporządzenia usunięto przepis definiujący „zagrożonych uzależnieniem”, gdyż znajduje się on w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Zgodnie z użytym w ustawie określeniem „osoby zagrożonej uzależnieniem” rozumie się przez nie osobę, u której zespół zjawisk psychicznych i oddziaływań środowiskowych stwarza duże prawdopodobieństwo powstania uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych, albo osobę sporadycznie używającą środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych. Zgodnie z ustawą z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz.1396) dokonano zmiany znaczenia terminu „środek zastępczy", który obejmuje tzw. dopalacze (nowe substancje o działaniu psychoaktywnym), które od 2008 roku pojawiły się masowo w obrocie, w sklepach oraz w sprzedaży internetowej. Jak ujawniły badania toksykologiczne część substancji z tej grupy może stwarzać poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ich użytkowników oraz prowadzić do uzależnienia.

Zgodnie z projektem szkoły i placówki systemu oświaty rozwijają działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą. Projektowane zmiany wskazują, na czym polegają działania wychowawcze, edukacyjne, informacyjne i zapobiegawcze w szkole i w placówce. Określono również ważną z punktu widzenia działań informacyjnych grupę odbiorców tj. nauczycieli, uczniów i rodziców oraz wskazano na informowanie o uzależnieniach, a nie jak dotychczas jedynie o narkomanii. Ważną zmianą jest również poszerzenie zakresu oddziaływań informacyjnych na różne rodzaje uzależnienia, nie tylko narkomanię. W ocenie wielu specjalistów, w dzisiejszych czasach charakterystyczne jest używanie różnych substancji psychoaktywnych łącznie. Stąd w działaniach informacyjnych ważne jest przekazywanie wiedzy nie tylko o narkotykach, lecz również o zagrożeniach związanych z alkoholem, tytoniem, czy środkami zastępczymi, w tym tzw. dopalaczami. Poszerzony został również krąg osób, które powinny zostać przygotowane z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, o osoby pracujące z dziećmi, a nie jedynie zajmujące się ich wychowaniem.

W projekcie rozporządzenia wprowadzono trzy kategorie zajęć, podczas których są realizowane zadania z zakresu działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. Pierwsza kategoria mówi o zajęciach organizowanych w ramach: pomocy psychologiczno-pedagogicznej, godzin z wychowawcą klasy, godzin do dyspozycji dyrektora oraz zajęć prowadzonych w świetlicy. Druga kategoria obejmuje zajęcia edukacyjne, w których podstawy programowe uwzględniają zagadnienia dotyczące zapobiegania uzależnieniom, a które mogą być realizowane na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych. Trzecia natomiast obejmuje nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne.

Projekt określa obowiązek przygotowania przez szkoły i placówki w ramach programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki planu działań wychowawczych, edukacyjnych, informacyjnych, zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem. W projekcie rozporządzenia wskazano podstawowy zakres planu działań wychowawczych, edukacyjnych, informacyjnych, zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem, który, w zależności od potrzeb, może zostać rozszerzony przez dyrektora szkoły lub placówki. Wprowadzono też przepis przejściowy, który umożliwi szkołom i placówkom uzupełnienie programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki o taki plan, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Źródło: http://bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1171%3Aprojekt-rozporzdzenia-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-form-dziaalnoci-wychowawczej-edukacyjnej-informacyjnej-i-zapobiegawczej-wrod-dzieci-i-modziey-zagroonych-uzalenieniem&catid=27%3Aprojekty-aktow-prawnych&Itemid=52

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz.1396)