Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

Czy powiat ma obowiązek opracowania powiatowego programu usuwania azbestu, skoro zmieniły się przepisy i plany gospodarki odpadami opracowywane są tylko na poziomie krajowym i wojewódzkim?

Powiatowy plan gospodarki odpadami był przyjęty uchwałą rady powiatu i załącznikiem do niego był powiatowy program usuwania wyrobów zawierających azbest.

Czy wobec tego powiat musi opracować nowy program usuwania wyrobów zawierających azbest, zgodnie z programem oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032, który został zmieniony uchwałą rady Ministrów w 2010 r.? Nowy program ochrony środowiska w powiecie będzie opracowywany dopiero w 2015 r. i zacznie obowiązywać od 2016 r.


Odpowiedź:

Obowiązek opracowania w latach 2009-2032 aktualizacji programów usuwania azbestu wszystkich szczebli (wojewódzkich, powiatowych, gminnych) wynika z zapisów programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032, przyjętego uchwałą Rady Ministrów nr 122/09 z dnia 14 lipca 2009, zmienioną uchwałą Rady Ministrów nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010. W związku z tym, że powiaty (i gminy) nie uchwalają już programów gospodarki odpadami, program usuwania azbestu może stanowić element programu ochrony środowiska.


Uzasadnienie:

Samorządy do 2012 r. miały obowiązek przeprowadzenia pełnej i rzetelnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz obowiązek ustalenia rozmieszczenia azbestu i wyrobów zawierających azbest. Jeśli program był np. uchwalony w 2012 r., to w 2015 r. należy przystąpić do aktualizacji tego programu, aby aktualizacja zaczęła obowiązywać w 2016 r. i dołączyć tę aktualizację do programu ochrony środowiska. Jeśli zaś samorząd nie opracował programu, to należy go opracować i dołączyć do obecnie obowiązującego programu ochrony środowiska.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.