Ustawa uzupełnia katalog zadań starosty związanych ze scalaniem gruntów o zagospodarowanie poscaleniowe, które jest definiowane jako określone w decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów prace umożliwiające objęcie w posiadanie przez uczestników scalenia wydzielonych im w ramach postępowania scaleniowego gruntów, polegające na:
1. budowie lub przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań poszczególnych uczestników scalenia,
2. korekcie przebiegu oraz poprawie parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych,
3. likwidacji zbędnych miedz i dróg oraz wykonywaniu zabiegów rekultywacyjnych umożliwiających uprawę mechaniczną gruntów.

Ponadto ustawa przenosi do art. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów objaśnienie określeń ustawowych, które dotychczas znajdował się w art. 34.

Ustawa ma wejść wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: www.prezydent.pl, stan z dnia 29 sierpnia 2011 r., www.sejm.gov.pl, stan z dnia 29 sierpnia 2011 r.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749, z późn. zm.)