Nowelizacja w dużej mierze dotyczy zmiany organu odpowiedzialnego za podział środków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych, z ministra właściwego do spraw administracji publicznej na ministra właściwego do spraw transportu.

Podziału pieniędzy na drogi lokalne będzie dokonywał Minister Infrastruktury i Rozwoju. Dotychczas podziałem i rozliczeniem dofinansowania z budżetu państwa dla gmin i powiatów na budowę, przebudowę oraz remonty dróg lokalnych zajmował się minister właściwy ds. administracji publicznej.

Niniejsza ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

(www.prezydent.pl/)